ဆက်သွယ်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံစာတတ်မြောက်ရေးအထောက်အကူပြုပင်မဌာန

    အမှတ် ၄၂၆၊ ပြည်လမ်း၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
     တက္ကသိုလ်စာတိုက်။
     (အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်ရှင်ရုံးဝင်းအတွင်း)

    ဖုန်း  ၀၁ ၂၃၀၄၁၀၇၊ ၂၃၀၄၁၀၈၊

    ဖက်စ်   +၉၅ ၁ ၂၃၀၄၁၀၉

   mlrc.ygn@gmail.com

    Facebook page: Myanmar Literacy Resource Cente@mlrcnfe