ဗွီဒီယိုများ, လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ

ဦးပန်းအောင်

အင်္ဂလိပ်စာ(ပထမဆင့်)စာသင်သားကိုင်စာအုပ်လေ့လာခြင်း
(ပထမနှစ်ဝက်-ပထမပိုင်း)
အင်္ဂလိပ်စာ(ပထမဆင့်)စာသင်သားကိုင်စာအုပ်လေ့လာခြင်း
(ပထမနှစ်ဝက်-ဒုတိယပိုင်း)
အနာအကြားနှင့်အပြောစွမ်းရည်ဖွံဖြိုးမှုအတွက်သရုပ်ပြသင်ကြားခြင်း
အင်္ဂလိပ်စာ(ဒုတိယဆင့်)စာသင်သားကိုင်စာအုပ်လေ့လာခြင်း
(ပထမနှစ်ဝက်-ပထမပိုင်း)
အင်္ဂလိပ်စာ(ဒုတိယဆင့်)စာသင်သားကိုင်စာအုပ်လေ့လာခြင်း
(ပထမနှစ်ဝက်-ဒုတိယပိုင်း)