ဗွီဒီယိုများ, လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ

ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်ရီ

မြန်မာစာသင်ကြားမှုမိတ်ဆက်
ပထမဆင့်မြန်မာဗျည်းအက္ခရာသင်ကြားမှု
ပထမဆင့်မြန်မာစာ(ဖတ်စာ)သင်ကြားမှု
ပထမဆင့်မြန်မာစာ(သင်စာ)သင်ကြားမှု
ပထမဆင့်မြန်မာစာ(ကဗျာ)သင်ကြားမှု