ဗွီဒီယိုများ, လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ

ဦးထွန်းကြည်

ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဆင့်ဆင်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ
အသုံးပြုရန်ပုံစံများနှင့်စခန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်ဆရာဆရာမများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ