ပါဝါပွိုင့်

ဒေါ်မေစီအုန်းမောင်

(ရုတ်ပြကတ်)ပထမဆင့် မိုးလေဝသ


Download

ဒုတိယဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတည်နေရာ၊နယ်နမိတ်
နှင့်အကျယ်အဝန်း


Download

ဒုတိယအဆင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ


Download