လုပ်ငန်းအကျိုးပြုကျောင်းပြင်ပပညာရေးအစီအစဉ်

မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးသုတေသနအဖွဲ့က ကျောင်းပြင်ပပညာရေးလု်ပငန်းများ အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယခင်က စာတတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုပုံစံများအစား တိုးတက်သော နည်းဗျူဟာ များ ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ “စာသက်သက်ဖြင့် သင်ယူသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှု နည်းပါးသည်။ သင်ယူသူများ၏ ဘ ဝသာယာဖြောင့်ဖြူးရေးအတွက် လိုအပ်သော အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ပေးနိုင်မှသာ လျှင် လုပ်ငန်းပိုမိုအောင်မြင်နိုင်သည်”ဟူသော အယူအဆကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။

၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းလုံးကျွတ် အခြေခံစာတတ်မြောက်ရေးလုပ်ငန်း(Basic Literacy Program – BLP)များကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အခြေခံစာတတ်မြောက်ပြီးသူများကို စဉ်ဆက် ပညာရေး(Continuing Education – CE)အစီအစဉ်များဖြင့် ဘဝတစ်သက်တာ သင်ယူသူများအဖြစ် လေ့ကျင့် ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာနက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

MLRC အနေဖြင့် ကျောင်းပြင်ပပညာလုပ်ငန်းများကို ဒေသအသီးသီးတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သတ်မှတ်ဧရိယာအတွင်းရှိ ကျောင်းပြင်ပပ ညာရေးဆရာဆရာမများ၊ ကူညီပံ့ပိုးသူများကို သွားရောက်သင်တန်းပို့ချပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။