ဗွီဒီယိုများ, လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ

ဦးအောင်စိုး

ပထမအဆင့်အထွေထွေဘာသာ(လူမှုရေး)ရုပ်ပြကတ်
အထွေထွေဘာသာမိတ်ဆက်(ပထမဆင့်နှင့်ဒုတိယဆင့်)
ဒုတိယဆင့်အထွေထွေဘာသာ(လူမှုရေး)မင်တုန်းမင်း
ဒုတိယဆင့်အထွေထွေဘာသာ(လူမှုရေး)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း