သင်ယူပြီးမြောက်မှု

ပညာသင်နှစ်အလိုက် သင်ယူပြီးမြောက်နှုန်း နှင့်ကူးပြောင်းနှုန်း

ပညာသင်နှစ်ပြီးမြောက်နှုန်းကူးပြောင်းနှုန်း
(ပ)ဆင့်(ဒု)ဆင့်(ပ)မှ(ဒု)သို့လယ်ဆင့်သို့
၂၀၀၈-၀၉၇၄ .၀၉၈၄ .၄၁၉၀ .၀၃၂၂ .၀၀
၂၀၀၉-၁၀၇၁ .၉၃၇၈ .၂၈၇၂ .၉၉၂၂ .၀၀
၂၀၁၀-၁၁၈၀ .၈၀၈၄ .၅၀၇၃ .၆၄၂၈ .၁၀
၂၀၁၁-၁၂၆၂ .၅၁၇၅ .၆၇၆၉ .၅၃၂၃ .၃၇
၂၀၁၂-၁၃၆၅ .၁၄၇၇ .၀၃၇၁ .၀၀၂၇ .၁၈
၂၀၁၃-၁၄၆၆ .၄၃၇၉ .၀၈၆၀ .၄၆၃၈ .၁၀

သင်ယူပြီးမြောက်မှု (၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင်နှစ်)


ပထမဆင့်

lvl1

ဒုတိယဆင့်

lvl2

အခြေခံပညာဆက်လက်သင်ယူမှု

နှစ်စဉ် ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်းပညာရေး ဒုတိယဆင့် အောင်မြင်သူများအနက် အချို့သည် အခြေခံပညာ ပဥ္စမတန်းသို့ ကူးပြောင်းသင်ယူကြသည်။ ၂၀၀၈-၀၉ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းပြင်ပ မူလတန်းပညာရေး တက်ရောက်ခဲ့သူများမှ အခြေခံပညာ အလယ်တန်းသို ့ ကူးပြောင်းသင်ယူသူ အချို့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဖန် အခြေခံပညာ အထက်တန်းဆင့်တိုင်အောင် ဆက်လက်ဆည်းပူးခဲ့ရာတွင် (၅)ဦးသည် ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင်နှစ်တွင် ဒသမတန်း၌ ပညာသင်ယူပြီး၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုသည်အထိ ပညာဆက်လက် ဆည်းပူးသည်မှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။