သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

၁။ သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း

နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Ms. Kannikar Yaemgeasorn သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင် ပုသိမ်မြို့နယ် နှင့် ငပုတောမြို့နယ် သို့သွားရောက် လေ့လာပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေ အနေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာ၍ စာတမ်းပြုစုကာ အကြံပြုခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် နည်းပညာအဖွဲ့က ကျိုက်ထိုမြို့နယ်နှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ်တို့တွင် လိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်မှု (Needs Assessment) ကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နည်းပညာအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတကာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ အကြံပြုချက်များ၊ လိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်မှုမှ တွေ့ရှိသုံးသပ်ချက်များ၊ မူလတန်းဆင့်အခြေခံသင်ယူ တတ်မြောက်မှုစွမ်းရည် (Basic Learning Competency – BLC) ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များပေါ်မူတည်ကာ NFPE သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် စာအုပ်များကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံပြီး ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ စာအုပ်များကို နှစ်စဉ်ပုံနှိပ်ရာတွင်လည်း သင်တန်းသားကလေးများ ၏လိုအပ်ချက်နှင့် ပိုမိုကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်မွမ်းမံသည်။

၂။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနယ်ပယ် နှင့်ဘာသာရပ်များ

နယ်ပယ်ဘာသာရပ် / အခန်းကဏ္ဍ
၁။ အခြေခံဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုစွမ်းရည်မြန်မာစာ
အင်္ဂလိပ်စာ
သင်္ချာ
၂။ အသိပညာတိုးချဲ့မှုအထွေထွေဘာသာ
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာများကို လေ့လာခြင်း
၃။သဘောထားခံယူချက်တိုးတက်ခြင်းစာရိတ္တပညာ၊ ပြည်သူ့နီတိ၊ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်
ရသပညာ၊ ကာယပညာ
၄။ ဘဝသာယာရေး အစီအစဉ်ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းနှင့် ရပ်ရွာလူမှုရေး လုပ်ငန်းများ

၃။ ဘာသာရပ်အလိုက်သင်ချိန်ခွဲဝေမှု

စဉ်ဘာသာရပ်သင်ချိန်နာရီသင်ချိန်ရာခိုင်နှုန်း
၁။မြန်မာစာ၁၉၂ နာရီ၃၇.၇၀ %
၂။အင်္ဂလိပ်စာ၇၄ နာရီ၁၄ .၅၀ %
၃။သင်္ချာ၁၂၀ နာရီ၂၃.၅၀ %
၄။အထွေထွေဘာသာ၁၀၀ နာရီ၁၉.၆၀ %
၅။ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းနှင့် ရပ်ရွာဒေသလူမှုရေးလုပ်ငန်း၁၀ နာရီ၂.၀၀ %
၆။လုပ်ငန်းစာအုပ်၁၄ နာရီ၂.၇၀ %
ပေါင်း၅၁၀ နာရီ၁၀၀.၀၀ %
တစ်နေ့လျှင် စာသင်ချိန် ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ် တစ်ပတ်လျှင်(၆)ရက် တစ်နှစ်လျှင် ရက်အားဖြင့် (၂၀၄) ရက် ဖြစ်သည်။

အထွေထွေဘာသာရပ်တွင် အခြေခံသိပ္ပံ၊ ပထဝီဝင်၊ သမိုင်း၊ ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ၊ စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်၊ ကာယပညာနှင့် အားကစားတို့ပါဝင်သည်။

၄။ သင်ကြားသင်ယူမှုပစ္စည်းများ

စဉ်ဘာသာရပ် / အခန်းကဏ္ဍစာအုပ်စာစောင်များမှတ်ချက်
သင်ရိုးစာအုပ်လုပ်ငန်းစာအုပ်ဆရာကိုင်
၁။မြန်မာစာဘာသာစုံပေါင်းစည်းထားသော လုပ်ငန်းစာအုပ်သင်တန်းလက်စွဲနှင့် ဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်များမြန်မာကဗျာစီဒီများ
၂။အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်အသံထွက်စီဒီများ
၃။သင်္ချာ
၄။အထွေထွေဘာသာပထမဆင့် ရုပ်ပြကတ်၊ စာဖတ်ကတ်များ
၅။ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများဆရာလမ်းညွှန်စာအုပ်
၆။ရပ်ရွာဒေသလူမှုရေးလုပ်ငန်းများ