ပါဝါပွိုင့်

ဦးထွန်းကြည်

ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဆင့်ဆင်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ


Download

အသုံးပြုရန်ပုံစံများနှင့်စခန်းများအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


Download

မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်ဆရာဆရာမများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ


Download