ပါဝါပွိုင့်

ဦးအောင်စိုး

အထွေထွေဘာသာမိတ်ဆက်(ပထမဆင့်နှင့်ဒုတိယဆင့်)


Download

ဒုတိယဆင့်အထွေထွေဘာသာ(လူမှုရေး)မင်တုန်းမင်း


Download

ဒုတိယဆင့်အထွေထွေဘာသာ(လူမှုရေး)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း


Download